Burs Yönetmeliği

Burs Yönetmeliği

 

B U R S   Y Ö N E T M E L İ Ğ İ

 

 

AMAÇ:

 

MADDE          :1

 

Bu yönetmeliğin amacı:

 

Aslen Mardinli olup yoksul ve başarılı, öncelikli olarak Mardin’li Yüksek Öğrenim öğrencilerine, nakdi burslar, giyim, kitap, kırtasiye sair okul malzemeleri ile maddi destek sağlamak suretiyle, onların öğrenim yapmalarına yardımcı olmaktır.

 

ESASLARI:

 

MADDE          :2

 

Bursiyer sayısı, verilecek burs miktarı, yapılacak kitap, kırtasiye ve giyim yardım miktarı, burs komitesinin önerisi üzerine MAREV Yürütme Kurulunca belirlenir.

 

MADDE          :3

 

Bursiyer adaylarından başvuru sırasında, örneği bu yönetmeliğe ekli müracaat formu ile vukuatlı aile nüfus kaydı ve adayın burs almaya hak kazanması halinde, ayrıca, adaydan sabıka kaydı ve örneği bu yönetmeliğe ekli ve imzalı bir taahhütname istenir.

 

MADDE          :4

 

Başvuruda bulunan, Mardinli bursiyer adaylarına, kendisinin ve ailesinin maddi durumu, öğrenim gören kardeşlerinin sayısı, kazandıkları veya eğitime devam ettikleri okul gibi ve ayrıca burs komitesince değerlendirilecek diğer kriterler de göz önünde tutularak burs komitesince tespit ve komitenin önerisi ile yürütme kurulunca burs bağlanır. Yürütme Kurulu her öğrenim yılı başında burs verilecek öğrenci sayısını, aylık burs miktarını ve diğer özellikli durumları bir karar ile tespit ederek, burs komitesine bildirir.

 

Yukarıdaki kriterlerin tamamını karşılayamayan başarılı ve ihtiyaç sahibi bursiyer adaylarına ve özellikli durumlarda, nakdi burs ve sair suretlerle yardım yapılması, Vakıf Yürütme Kurulunun alacağı kararlarla mümkün olduğu gibi, burs temini amacıyla çeşitli kurum ve kişilerle bu yönetmelikte yazılı koşullardan farklı koşullar içeren anlaşmalar yapmaya veya kişi ve kurumlar adına ayrı burs fonları kurarak, bu fonları yönetmeye, Vakıf Yürütme Kurulu yetkilidir.

 

 

MADDE          :5

 

Vakıf Yürütme Kurulunca, Yürütme Kurulunun alacağı karar ve bu yönetmelik hükümleri çerçevesinde burs verilecekleri veya sair şekillerde yardım yapılacakları tespit ederek, işlemlerini takip etmek, burs bağlanan öğrencilerin başarı durumlarını gösteren belgelerini inceleyerek buna göre burs veya yardımların devamını veya kesilmesini Yürütme Kuruluna önermek, öğrencilerin okulları ile irtibat kurarak onları yakından izlemek üzere, Yürütme Kurulunca, Genel Başkan veya görevlendireceği bir kişiye bağlı veYürütme Kurulunun seçildiği sürenin sonuna kadar görev yapmak üzere, beş kişilik bir “Burs Komitesi” veya “Burs ve Sosyal Yardım Komitesi” oluşturulur. Bu komite, seçimini takip eden ilk toplantısında bir Başkan ve bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçerek, görevine başlar.

 

BURSUN KESİLMESİ:

 

MADD :6

 

Verilen burslar, öğrenim süresince alt sınıftan ders bırakmamak ve başarılı olmak şartı ile, öğrencinin, mezuniyetine kadar devam eder. Buna karşılık başarısız olan öğrencinin bursu kesilir. Ayrıca gerçek dışı beyanda bulunan, maddi durumu iyileşen, başka kurumdan burs ya da maaş alan, okuduğu okuldan disiplin cezası alan veya yüz kızartıcı bir suçtan tutuklanan veya herhangi bir suçtan mahkum olan öğrencinin bursu kesilir.

 

MÜTEFFERRİK HÜKÜMLER:

 

MADDE          :7

 

Ödenen burslar bankada açılan ayrı hesapta veya fonda izlenir.

 

Yürütme Kurulu tarafından nem’alandırılacak bu fonun gelirinden bağışçının arzusu da nazara alınarak burs tahsis edilebilir. Nem’ası burs tahsisine yetmeyen fonun anaparasından burs tahsisine devam edilmekle beraber, eksilen fon devamlı izlenerek eksilen kısmın bağışçı veya mirasçılarına tamamlattırılmaya çalışılır.

 

Cenaze veya düğün nedeniyle Vakfa yapılacak bağışlar bir fon tesisine yetecek miktarda olduğu takdirde yukarıdaki hükümler uyarınca hareket edilir.

 

MADDE          :8

 

Her bursiyer, burs almaya hak kazandığında MAREV’e bir taahhütname verir. Bu taahhütnamenin içeriğinde, burslu öğrencinin, bursundan istifade ettiği MAREV’in Burs Fonu’na, hayata atıldıktan bir yıl sonra başlamak üzere, bir öğrenciye beş yıl süreyle ve o tarihte geçerli olan burs miktarı tutarında bir ödeme yapmayı ve maddi manevi yardımda bulunmayı şimdiden KABUL VE TAAHHÜT ETTİĞİNİ belirtir.

 

MADDE          :9

 

İşbu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte, yürürlükte bulunan önceki Burs Yönetmeliği yürürlükten kalkar.

 

MADDE          :10

 

İşbu yönetmelik MAREV Vakıf Senedine dayanılarak hazırlanmış olup, Vakıf Yönetmenler Kurulunun 19 Kasım 2016 tarihli toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.